Polystyrene Shapes
Polystyrene Ball 15cm
090986
£0.82
Polystyrene Ball 4cm
090987
£0.10
Polystyrene Ball 5cm
730718
£0.13
Polystyrene Bell 4.5 x 5cm
090988
£0.15
Polystyrene Bell 6.5 x 6.5cm
090962
£0.30
Polystyrene Heart 10cm
090966
£0.25
Polystyrene Snowflake 19.5cm
090739
£0.52
Polystyrene Stars 7.5cm pack of 5
080756
£0.85
Polystyrene Styrofoam Wreath 24cm
750820
£1.35